Wheat Leasowes, Horton - Shropshire Star - 26 June 2017