Footpath 263, Hinkshay - Shropshire Star - 26 June 2017