Footpath 263, Hinkshay - Shropshire Star - 3 July 2017